joi, 5 ianuarie 2012

Dragi colegi,

Va supun atentiei mai jos doua modele de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor pe care le-ati primit zilele acestea dupa ce ati terminat urarile de Craciun si de Anul nou. Atentie!:

- vedeti care din cele doua modele vi se potriveste;

- aveti in vedere ca sunt doar niste modeste modele si ele vor trebui citite cu atentie si in consecinta modificate sau completate cu datele ce se potrivesc situatiilor particulare ale fiecaruia (atentie ca acum apar in text referiri la institutii diferite si alte asemenea date care trebuie sterse/adaptate/inlocuite/modificate/adaugate in asa fel incat sa coincida cu situatia fiecaruia in parte);

- dupa analiza si completare (modificare) va rugam sa aveti in vedere ca sunteti bineveniti cu orice opinie care poate duce la imbunatatirea continutului documentelor (dialogul trebuie sa fie intotdeauna continuu si constructiv).

Cu stima, al dumneavoastra, Teo.


- M O D E L -
Contestație pensie diminuata
(Valabila și pentru MAI și SRI cu modificările care se impun)

Către,
Comisia de Contestații Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naționale

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ......... nr. ..……….... , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta
CONTESTAȚIE
la Decizia de revizuire a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale, prin care solicit:
ÎN PRINCIPAL:
A. Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
B. Revocarea deciziei de revizuire, contestate, pentru recuperarea dreptului de proprietate al subsemnatului asupra gradului de militar.
ÎN SUBSIDIAR:
C În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite, pentru următoarele
MOTIVE
A. Cu privire la revocarea deciziei de revizuire a pensiei
I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziei de recalculare a pensiei nr. ………. din ..........................
1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor].
2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”
3. Aşadar, emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.
4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.
5. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar - Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.
II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului
6. Revizuirea unei deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr. 119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
7. De asemenea, în motivaţia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.
III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi
8. Măsura privind revizuirea pensiei recalculate emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.
9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că decizia de revizuire, emisă la data de ..................., îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.01.2011, în condiţiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010. În această situaţie, pe data de 01.01.2011 nu pot opera, concomitent, două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.
10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că prin revizuire se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr.830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.
11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este ............................................
12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata: “În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente”.
14. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
15. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.
16. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de legea anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.
17. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.
IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate
18. Decizia de revizuire a pensiei recalculate pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010.
După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.
19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]
20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.
21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: “(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.
23. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Deciziei de revizuire a pensiei recalculate nr ....... din ....................... , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.

B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar(MapN, SRI şi MAI pentru cei care au ieşit la pensie conform Legii 164/2001)
24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi aleLegii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipulau dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
25.Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.
Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.
Potrivit art. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.
De asemenea, degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.
26.Cum gradul militar are conţinut patrimonial(prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
27.Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile art. 11 Legea 80/1995, modificată.
Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
28.Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.
B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar/profesional(MAI pentru cei care au ieşit la pensie conform Legii 179/2004)
24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar/profesional deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipula dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
Art. 80 din Legea nr. 179/2004 prevede că ,,Poliţiştii pensionari care deţin Ordinul Meritul Militar, Semnul onorific În serviciul armatei sau alte semne onorifice de valoare similară, acordate pentru activitatea în poliţie, beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi pensionarii militari”.
Precizez că prin decretul nr…….. din ………….. semnat de ministrul administraţiei şi internelor mi s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională.
25. Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.
Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.
Potrivit art. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca „Pedeapsă complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă”.
De asemenea, degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.
26. Cum gradul militar/profesional are conţinut patrimonial (prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
27. Prin transformarea pensiei de stat pentru poliţişti, stabilită în baza Legii 179/2004, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar/profesional, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul că nu mai beneficiez de prevederile art. 80 din Legea 179/2004 implicit de cele ale art. 11 din Legea 80/1995, modificată.
Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
28.Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi de faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar/profesional, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.

C. Cu privire la cuantum
a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin decizia de revizuire
28. Prin Decizia de pensionare (decizia veche în baza căreia s-a plătit pensia în luna decembrie) nr. ..... din .................. emisă în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010 şi care, în fapt şi de drept, reprezintă drepturile mele legal câştigate, s-a stabilit un cuantum al pensiei de ............ lei.
29. Prin decizia de recalculare a pensiei, emisă în mod nelegal şi abuziv şi pe care am contestat-o la comisia de contestaţii pensii, dar nu am primit nici un răspuns (............sau se menţionează că: ,,şi am primit un dezamăgitor răspuns, fără a se răspunde la cererile consemnate în contestaţi mea”) cuantumul pensiei mele este de ........ lei.
30. Prin decizia de revizuire, cuantumul pensiei mele este de .......... lei.
31. Rezultă, că pensia mea legal câştigată (cea existentă pe talonul de pensie din decembrie 2010, în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010) s-a diminuat cu ......... lei faţă de decizia de recalculare şi cu ............ lei faţă de decizia de revizuire.
32. Acest cuantum revizuit este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de revizuire a pensiei mele recalculate şi a cuantumului pensiei legal dobândite şi primit pe talon în luna decembrie 2010.
Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei mele legale se încalcă dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate, fapt pentru care contest noul cuantum şi cer să mi se păstreze în plată cuantumul legal câştigat şi aflat în plată la 31.12.2010.
b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite
33. Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii pensii, că din decizia de revizuire şi din buletinul de calcul ataşat acesteia, contest următoarele:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Invoc totodată prevederile art.125 din H.G. nr.257/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2011, conform căreia angajatorul sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor , elementelor si informaţiilor pe care le înscriu, in baza documentelor deţinute, in adeverinţele pe care le eliberează.
Din studiul deciziei de revizuire, rezulta ca nu este certificata conformitatea cu originalul a următoarelor date :
1. cuantumul lunar al veniturilor obţinute şi stagiul de cotizare realizat;
2. vechimea in serviciul militar si vechimea totala in munca;
3. perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată in grupa I-a si a II-a de munca.

ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIA FIECĂRUI PENSIONAR SE MAI POT ADĂUGA ASPECTE PRIVIND:
- din analiza datelor înscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată si aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor si adeverinţelor de către autorităţile publice centrale si locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara având in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor înscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita vârsta, poate sa-si amintească cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
- OUG 1/2011 aduce in discuţie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfăşurat activităţi in locurile de munca încadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislaţiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzător.
- Din calculul evidenţiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In condiţiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicaţi care sunt aceste perioade, precum si demersurile făcute de cei abilitaţi pentru a identifica statele de plata lipsa, având in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanţa a fost obligarea emitentului de a obţine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
- Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparaţie cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărţile de muncă sau alte înscrisuri legale.
34. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, diminuarea prin decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.
35. Prin emiterea Deciziei de revizuire a pensiei mele de către Casa de Pensii Sectorială, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, ca fiind eronat emisă şi fără obiect şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele de drept câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010 şi acordată legal de statul român, în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.
Anexez: - copia deciziei de revizuire a pensiei recalculate.
- copia plicului cu care a fost primita decizia de revizuire

Semnătura Data
………………………. …………………..

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII
DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Atenţie:
- Pe copia deciziei și a plicului, la finalul acestora, se consemnează următoarea expresie: ”Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.- M O D E L -
Contestație pensie cu acelasi cuantum sau marita
(Valabila și pentru MAI și SRI cu modificările care se impun)

Către,
Comisia de Contestații Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naționale

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ......... nr. ..……….... , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta
CONTESTAȚIE
la Decizia de revizuire a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale, prin care solicit:
ÎN PRINCIPAL:
A. Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
B. Revocarea deciziei de revizuire, contestate, pentru recuperarea dreptului de proprietate al subsemnatului asupra gradului de militar.
ÎN SUBSIDIAR:
C În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest modalitatea si datele de calcul avute in vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite, pentru următoarele
MOTIVE
A. Cu privire la revocarea deciziei de revizuire a pensiei
I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziei de recalculare a pensiei nr. ...... din .................
1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor].
2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: ”suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.
3. Aşadar, emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.
4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.
5. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.
II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului
6. Revizuirea deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr. 119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
7. De asemenea, în motivaţia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.
III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi
8. Măsura privind revizuirea pensiei recalculate emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.
9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că decizia de revizuire, emisă la data de............, îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.01.2011, în condiţiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010. În această situaţie, pe data de 01.01.2011 nu pot opera, concomitent, două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.
10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că prin revizuire se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr.830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că ”ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.
11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este Legea 164/2001.
12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata: “În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente”.
14. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
15. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.
16. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de legea anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.
17. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.
IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate
18. Decizia de revizuire a pensiei recalculate pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010.
După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.
19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: “dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]
20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.
21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: “(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.
23. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Deciziei de revizuire a pensiei recalculate nr. ,......... din ........... , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.

B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar(MapN, SRIşi MAI pentru cei care au ieşit la pensie conform Legii 164/2001)
24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi aleLegii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipulau dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
25.Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, “pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.
Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – “Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.
Potrivit art. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: “Pedeapsa complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă. De asemenea, degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani”.
26.Cum gradul militar are conţinut patrimonial(prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
27.Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile art. 11 Legea 80/1995, modificată.
Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
28.Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.
B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar/profesional(MAI pentru cei care au ieşit la pensie conform Legii 179/2004)
24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar/profesional deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipula dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
Art. 80 din Legea nr. 179/2004 prevede că ,,Poliţiştii pensionari care deţin Ordinul Meritul Militar, Semnul onorific În serviciul armatei sau alte semne onorifice de valoare similară, acordate pentru activitatea în poliţie, beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi pensionarii militari”.
Precizez că prin decretul nr…….. din ………….. semnat de ministrul administraţiei şi internelor mi s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională.
25. Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.
Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.
Potrivit art. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca „Pedeapsă complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă”.
De asemenea, degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.
26. Cum gradul militar/profesional are conţinut patrimonial (prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
27. Prin transformarea pensiei de stat pentru poliţişti, stabilită în baza Legii 179/2004, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar/profesional, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul că nu mai beneficiez de prevederile art. 80 din Legea 179/2004 implicit de cele ale art. 11 din Legea 80/1995, modificată.
Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
28.Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi de faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar/profesional, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.

C. Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite
29. Invoc prevederile art.125 din H.G. nr.257/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2011, conform căreia angajatorul sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor , elementelor si informaţiilor pe care le înscriu, in baza documentelor deţinute, in adeverinţele pe care le eliberează.
30. Din studiul deciziei de revizuire, rezulta ca nu este certificata conformitatea cu originalul a următoarelor date :
1. cuantumul lunar al veniturilor obţinute si stagiul de cotizare realizat;
2. vechimea in serviciul militar si vechimea totala in munca;
3. perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată in grupa I-a si a II-a de munca.
31. Din analiza datelor înscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată si aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor si adeverinţelor de către autorităţile publice centrale si locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara având in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor înscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita vârstă, poate sa-si amintească cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
32. OUG 1/2011 aduce in discuţie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfăşurat activităţi in locurile de muncă încadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislaţiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzător.
33. Din calculul evidenţiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In condiţiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog să-mi comunicaţi care sunt aceste perioade, precum si demersurile făcute de cei abilitaţi pentru a identifica statele de plata lipsa, având in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanţa a fost obligarea emitentului de a obţine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
34. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparaţie cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărţile de muncă sau alte înscrisuri legale.
35. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.
36. Prin emiterea Deciziei de revizuire a pensiei mele de către Casa de Pensii Sectorială, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, ca fiind eronat emisă şi fără obiect şi emiterea unei noi decizii în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, acordată legal de statul român, în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte si menţinerea drepturilor câştigate.
Anexez: - copia deciziei de revizuire a pensiei recalculate.
- copia plicului cu care a fost primita decizia de revizuire
Semnătura Data
………………………. …………………..

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII
DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Atenţie:
- Pe copia deciziei și a plicului, la finalul acestora, se consemnează următoarea expresie: ”Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.